Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.
TCA
TACTICAL COMBAT ACADEMY
×
 x 

0 Objednávok
Objednávky
0 Objednávok

Kedy, za akých okolností, na akú dlhú dobu Vám môže policajt zaistiť Vami legálne držanú strelnú zbraň a na čo si dať pozor? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime zhrnúť v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o zbraniach“) v ustanoveniach §§ 53 a 54 uvádza podrobnosti o podmienkach predbežného zaistenia strelnej zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane (ďalej len „veci“) ako aj o podmienkach zaistenia vecí. Okrem zákonných podmienok na zaistenie a predbežné zaistenie vecí zákon o zbraniach v spomenutých ustanoveniach uvádza aj lehoty, pričom na predbežné zaistenie veci predstavuje 15 dní a na zaistenie veci podľa § 54 zákona o zbraniach predstavuje najviac 30 dní.

Okrem vyššie uvedených dôvodov na zaistenie veci sa však v praxi môžeme stretnúť s tým, že nám strelnú zbraň, prípadne strelivo budú chcieť zaistiť aj z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v §§ 53 a 54 zákona o zbraniach.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že odovzdanie strelnej zbrane so strelivom pri vstupe do chráneného objektu (napríklad súdy, ministerstvá) na to oprávneným osobám nie je zaistením veci a preto si tieto pojmy musíme hneď na začiatku odlíšiť. Na čo si dať pozor pri odovzdávaní veci napríklad pri vstupe na súd? V prvom rade neodovzdávajte nikomu svoju zbraň a strelivo bez toho, že by ste vedeli o koho sa jedná a zároveň bez toho, že by ste dostali písomné potvrdenie o prevzatí strelnej zbrane a streliva s presne uvedeným číslom zbrane, počtom streliva a samozrejme dátume, čase a mieste prevzatia zbrane, s uvedením čitateľného mena a priezviska osoby, ktorá od Vás zbraň a strelivo preberá. Písať Vám o tom, ako manipulovať pri vybíjaní zbrane pred tým, ako ju odovzdáte, sa nám zdá v tomto štádiu už zbytočné, pretože predpokladáme, že držitelia zbrojného preukazu a strelných zbraní vedia, ako so zbraňou manipulovať a tiež, ako s ňou nemanipulovať, aby ste nespôsobili minimálne rozruch okolo svojej osoby vždy, keď zbraň uchopíte do ruky. Pri preberaní zbrane si samozrejme skontrolujte, či preberáte také isté počty streliva, aké ste odovzdali, či zbraň nevykazuje známky poškodenia a doklad o úschove zbrane Vám odporúčame si odložiť z dôvodu možných komplikácií v budúcnosti.

Iná situácia už nastáva vtedy, ak ste vyzvaný k tomu, aby ste Vašu zbraň, prípadne strelivo odovzdali príslušníkovi Policajného zboru. V minulých článkoch sme poukázali na to, aké právomoci majú príslušníci Policajného zboru a zároveň sme Vám radili, aby ste si nevyberali cestu zbytočných konfrontácií, špekulácií a nerešpektovania výzvy policajta, či jeho pokynu, nakoľko z § 34 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore vyplýva, že každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 a oprávnení podľa osobitných predpisov. Vyjadrenie prípadného nesúhlasu, či pochybnosti s krokmi policajta môže prísť na rad až po tom, čo si splníte svoju povinnosť vyplývajúcu z vyššie uvedeného § 34 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a obrátite sa na kontrolné útvary, ak budete o správnosti postupu policajtov pochybovať.

Vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru je nutné uviesť, že okrem už vyššie uvedených možností vyplývajúcich z §§ 53 a 54 Zákona o zbraniach majú títo ešte 2 možnosti, s ktorými sa najčastejšie môžete stretnúť, kedy Vás môžu vyzvať na vydanie zbrane a streliva. Tieto 2 možnosti si však musíme od seba oddeliť dosť výrazne a to aj z pohľadu situácie, za ktorej sú oprávnení vyzvať Vás k vydaniu zbrane, resp. streliva, aj z pohľadu lehoty, ktorá následne plynie pri zaistení vydaných, či zaistených vecí.

Prvá situácia, kedy Vám je policajt oprávnený zaistiť vec, napríklad teda aj zbraň a strelivo (či inú vec) môže nastať vtedy, ak má policajt podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci, alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku, alebo ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného štátu. Uvedená právomoc vyplýva každému príslušníkovi Policajného zboru v zmysle § 21 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a čo je veľmi dôležité, v tomto prípade nie je podmienkou k zaisteniu veci to, aby už prebiehalo napr. nejaké trestné konanie, čiže konanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu.

Po tom, čo Vám policajt vec zaistí, je povinný vydať Vám o tomto úkone potvrdenie s presným opisom zaistenej veci, ktorý umožní vec jednoznačne identifikovať. Môžeme Vám odporúčať, aby ste si v prípade zaistenia veci túto pred odovzdaním detailne nafotili a žiadali, aby bola fotodokumentácia priložená k potvrdeniu o zaistení veci. V takomto prípade má policajt 90 dní na to, aby preukázal, že vec, ktorú zaistil, súvisí so spáchaním trestného činu, či priestupku a v prípade, ak sa mu to nepodarí, je v lehote najneskôr 90 dní od zaistenia povinný vec vrátiť osobe, ktorej bola vec zaistená, prípadne ak sa zistí, že vec patrí niekomu inému, ako tomu, komu bola zaistená, vyzve sa oprávnený majiteľ k tomu, aby si vec prevzal.

Druhý dôvod k zaisteniu veci už vyplýva priamo z ustanovení Trestného poriadku a to konkrétne z § 89, z ktorého vyplýva, že kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu. Tu je treba upozorniť, že v danom prípade už nestačí len nejaké podozrenie, že vec súvisí s trestným činom, či priestupkom, ako to bolo v prípade využitia oprávnenia podľa § 21 Zákona č. 171/1993 Z. z . o Policajnom zbore, ale v prípade, že by Vás policajt, prokurátor, či súd vyzval na vydanie napríklad Vašej strelnej zbrane, či streliva, musia byť splnené 2 obligatórne podmienky a to: a) musí prebiehať trestné konanie (v jednoduchosti povedané úsek od podania trestného oznámenia až do vynesenia rozsudku) b) vec, na ktorej vydanie ste vyzvaný, musí súvisieť s prebiehajúcim trestným konaním, teda musí byť pre toto trestné konanie dôležitá.

Osoba, ktorá Vás vyzve k vydaniu veci v zmysle § 89 ods. 1 Trestného poriadku má zároveň za povinnosť, poučiť Vás o tom, aké sú následky nevyhovenia výzvy, ako aj to, že Vám vec môže byť odňatá, pričom na odňatie už vyzývajúci policajt potrebuje predchádzajúci súhlas prokurátora, ktorý môže byť aj telefonický.

Ako si reálne predstaviť situáciu, že vec, na ktorej vydanie ste vyzvaný musí súvisieť s prebiehajúcim trestným konaním? No predstavte si situáciu, že legálne ozbrojený budete viesť motorové vozidlo a spôsobíte dopravnú nehodu, pri ktorej niekomu spôsobíte ťažkú ujmu na zdraví. Vykonaním tzv. obhliadky miesta činu (dopravnej nehody) sa začne trestné stíhanie (čo je časť trestného konania) a teda je už reálne splnená jedna z 2 podmienok na využitie oprávnenia § 89 Trestného poriadku. Keby Vás však policajt vyzval na vydanie strelnej zbrane, nemohli by sme hovoriť o splnení druhej nevyhnutnej zákonnej podmienky a to, že vec, na ktorej vydanie Vás policajt vyzýva, musí byť dôležitá pre trestné konanie – lebo v prípade dopravnej nehody je vecou dôležitou pre trestné konanie napr. motorové vozidlo, ktoré ste viedli, ale nie Vaša strelná zbraň.

Dôležitá skutočnosť, o ktorej by ste ešte mali vedieť je, že pri vydaní, resp. odňatí veci dôležitej pre trestné konanie v zmysle § 89 Trestného poriadku (vydanie veci), či § 91 Trestného poriadku (odňatie veci – s predchádzajúcim súhlasom prokurátora) neexistuje zákonná lehota na vrátenie veci, okrem tej, ktorá vyplýva z uvedeného ustanovenia a to, že vec je potrebná na účely trestného konania. Čiže, ak bude potrebné zaistiť napríklad Vašu strelnú zbraň, nikde v zákone nie je stanovené, že jej znalecké skúmanie musí byť ukončené do 15, 30, či 90 dní, ale pokiaľ bude zbraň potrebná na viaceré skúmania v priebehu trestného konania, nemôže Vám byť vrátená.

O TCA

Taktický výcvik, semináre a školenia ako pre civilný sektor, tak aj pre sektor oficiálnych ozbrojených zložiek a kontraktorov. Kurzy streľby, sebeobrany, zvládanie krízových situácií, kurzy prežitia atď.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 905 728 903

info@tca.sk

Námestie SNP 19
811 01 Bratislava, Slovensko

POVEDALI O NÁS

Gojo T. o nás povedal
Bol som na kurze pištol 1. Veľmi dobrý, profesionálny prístup. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť narábať so zbraňou.

Balázs K. o nás povedal
Vďaka, vďaka a vďaka. Niet k tomu cčo dodať. Prefektný prístup každému osobitne aj počas výcviku!!! Ani sám neviem, co som čakal, ale určite oveľa viac som dostal!!! (Y).