Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.
TCA
TACTICAL COMBAT ACADEMY
×
 x 

0 Objednávok
Objednávky
0 Objednávok

V nadväznosti na náš predchádzajúci článok týkajúci sa všeobecných podmienok okolností vylučujúcich protiprávnosť činu, Vám teraz priblížime pojem, ktorý je pre väčšinu z Vás minimálne z počutia známy a to krajná núdza. Mnohí z Vás sa so samotným pojmom krajná núdza stretli už určite mnohokrát, veď koniec koncov, je to pojem, ktorý často rezonuje okrem odbornej aj v laickej verejnosti, keď sa hovorí o podmienkach použitia nejakej zbrane, či porušenia zákona, za ktoré sa neočakáva uloženie trestu.  

Začneme tým, prečo je vôbec dôležité, baviť sa o nejakých okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu, konkrétne o samotnej krajnej núdzi. Na to, aby sme sa mohli baviť o tom, kedy protiprávne konanie nebude posudzované ako trestné, musíme si najskôr vysvetliť, čo to vlastne ten trestný čin je a čo si pod uvedeným pojmom máme predstaviť. 

Trestný zákon v § 8 definuje, čo znamená pojem trestný čin, kde sa uvádza, že: „Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Inými slovami je trestný čin protiprávne konanie, ktoré napĺňa formálne znaky uvedené v trestnom zákone pri jednotlivých definíciách trestných činov uvedených v osobitnej časti trestného zákona. V niektorých prípadoch je nutné skúmať aj tzv. materiálny znak trestného činu, avšak toto sa vzťahu výlučne na prečiny a pre pochopenie krajnej núdze nie je nevyhnutné sa touto problematikou zaoberať. 

Už vieme, čo si máme predstaviť pod samotným pojmom trestný čin a teraz sa budeme zaoberať definíciou krajnej núdze, ktorá je v § 24 ods. 1 Trestného zákona uvedená nasledovne: 

„Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.“

Pre nás nie je cieľom naučiť sa definíciu krajnej núdze, či ostatných okolností vylučujúcich protiprávnosť, ale my chceme, aby ste jednotlivé definície správne chápali a ideálne, aby ste aj v krízovej situácii vedeli konať racionálne a aby ste situáciu správne vyhodnotili a čo je najdôležitejšie, aby ste správe posúdili okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu. 

Rozoberme si teda definíciu krajnej núdze na menšie časti. 

„Čin inak trestný“, ...... – myslí sa tým akýkoľvek trestný čin uvedený v osobitnej časti Trestného zákona (napr. krádež, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, ublíženie na zdraví, lúpež a iné), ktorý by bol trestný, keby neexistovala konkrétna okolnosť vylučujúca protiprávnosť a zároveň taký, ktorý niekto spácha, aby ... 

A tu prichádza na rad ďalšia časť definície krajnej núdze, ktorá vyjadruje, kedy (za akých okolností) niekto (obranca, ktorý koná v medziach krajnej núdze) pácha trestný čin. 

„ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace“, ..... – zatiaľ nám je teda zrejmé, že niekto v krajnej núdzi pácha trestný čin, aby odvrátil priamo hroziace nebezpečenstvo... 

Čo to však znamená „priamo hroziace nebezpečenstvo“? Priamo hroziace znamená, že situácia sa vyvíja tak, že vedie k poruche (ohrozeniu), pričom priebeh je rýchly, prípadne situácia sa zatiaľ nevyvíja priamo tak, že dôjde k poruche, ale treba len jednu alebo niekoľko málo udalostí k tomu , aby k poruche (či ohrozeniu) došlo a to, že udalosti nastanú sa dá predpokladať so značnou pravdepodobnosťou. 

No a samotný pojem NEBEZPEČENSTVO je v jednoduchosti niečo, čo nevyvoláva človek svojou zdravou mysľou. Konkrétne môžeme povedať, že sa napríklad jedná o: 

  1. prírodné sily
  2. pôsobenie strojov, mechanizmov a vecí
  3. zvieratá a ich útoky

No a posledná časť definície znie „záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.“

Z uvedeného vyplýva, že konať v krajnej núdzi môžeme iba vtedy, ak  nebezpečenstvo priamo ohrozuje záujem chránený Trestným zákonom a teda: život, zdravie, slobodu a ľudskú dôstojnosť, majetok, práva a slobody, rodinu, mládež, hospodárske záujmy a iné záujmy spoločnosti chránené Trestným zákonom. 

Po zhrnutí si celej definície môžeme teda konštatovať, že krajnú núdzu môžeme ľudovo chápať tak, že niekto môže spáchať trestný čin, ktorým však odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo spočívajúce v ohrození záujmu chránenému Trestným zákonom prírodnou silou, vecou, zvieraťom a uvedené konanie nebude posudzované ako trestný čin. Taktiež je možné povedať, že konanie v krajnej núdzi znamená záchrana jedného záujmu chráneného Trestným zákonom za súčasného obetovania iného záujmu chráneného Trestným zákonom.

Samozrejme si musíme uvedomiť, že všetky podmienky musia byť nevyhnutne splnené. Nie je možné sa spoliehať na to, že splníme len väčšiu časť podmienok krajnej núdze a na nejakú drobnosť zabudneme, pretože konanie v krajnej núdzi bude posudzované po jednotlivých častiach vo 2 úrovniach – objektívnej (aká bola reálna situácia) a subjektívnej (ako sa situácia javila osobe konajúcej v krajnej núdzi. 

Pre každého z nás je však nesmierne dôležité vedieť okrem samotnej definície krajnej núdze to, kedy naše konanie nebude môcť byť posúdené ako konanie v krajnej núdzi

Krajná núdza sa riadi 2 zásadami: 

  1. Zásada subsidiarity
  2. Zásada proporcionality

 

  1. Zásada subsidiarity v jednoduchosti znamená, že konať v krajnej núdzi môžeme až potom, čo sme využili všetky možné dostupné prostriedky na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva záujmu chránenému Trestným zákonom. (môže sa napríklad jednať o privolanie pomoci, útek z miesta a iné).
  2. Zásada proporcionality znamená, že nejde o krajnú núdzu, ak spôsobený následok (spáchaný osobou konajúcou v krajnej núdzi) je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. – tento princíp určuje maximálnu možnú hranicu hmotných i nehmotných následkov, aby ešte mohlo ísť o krajnú núdzu. 

Pevne veríme, že na konci tohto článku je vaše poznanie o niečo bohatšie a v prípade, že Váš problematika zaujala, radi Vás privítame na našich kurzoch, kde sa danou problematikou zaoberáme aj s možnosťou širokej diskusie.

O TCA

Taktický výcvik, semináre a školenia ako pre civilný sektor, tak aj pre sektor oficiálnych ozbrojených zložiek a kontraktorov. Kurzy streľby, sebeobrany, zvládanie krízových situácií, kurzy prežitia atď.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 905 728 903

info@tca.sk

Námestie SNP 19
811 01 Bratislava, Slovensko

POVEDALI O NÁS

Gojo T. o nás povedal
Bol som na kurze pištol 1. Veľmi dobrý, profesionálny prístup. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť narábať so zbraňou.

Balázs K. o nás povedal
Vďaka, vďaka a vďaka. Niet k tomu cčo dodať. Prefektný prístup každému osobitne aj počas výcviku!!! Ani sám neviem, co som čakal, ale určite oveľa viac som dostal!!! (Y).