Táto stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.
TCA
TACTICAL COMBAT ACADEMY
×
 x 

0 Objednávok
Objednávky
0 Objednávok

Obchodné podmienky Tactical Combat Academy
tca logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt TCA - Tactical Combat Academy, s.r.o., Podkerepušky 2688/58, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ služby (ďalej len „spotrebiteľ“). Právne vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópia VOP, faktúra obsahujúca základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, sú zaslané spotrebiteľovi vo forme prílohy potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Spotrebiteľ s týmto súhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty sú spotrebiteľovi zaslané na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu na webovej stránke. VOP sú k dispozícii aj na webovej stránke poskytovateľa a sú plne sprístupnené a dohľadateľné spotrebiteľom na webovej stránke poskytovateľa www.tca.sk.

 

II. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len zmluva)

Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaných jednotlivých druhov služieb (vrátane termínov kurzov a dĺžky ich trvania) na webovej stránke poskytovateľa www.tca.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky poskytovateľom služby. Toto prijatie poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a v prípadoch zahraničných klientov v anglickom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný. Spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju v plnej miere skontrolovať a vykonať prípadné opravy. Náklady spotrebiteľa na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky nenesie poskytovateľ, ale spotrebiteľ sám. Tieto náklady sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

 

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené a nebudú poskytnuté tretej strane. Poskytovateľ postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom za účelom splnenia objednanej služby, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení. Spotrebiteľ dáva poskytovateľovi služby svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu zmluvy, zasielania newsletteru poskytovateľa, zasielania informácií o kurzoch, špeciálnych akciách a promo akciách poskytovateľa. 

 

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Na www.tca.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Informácie o cene poskytovaných služieb sú platné a konečné. K základnej službe je možné objednať doplnkové služby (zakúpenie munície, prenájom zbrane, výstroj atď.), ktorých aktuálna ponuka spolu s cenou sú uvedené pri každej základnej službe.

V prípade ak si spotrebiteľ objedná kurz menej ako 7 pracovných dní pred termínom kurzu alebo cena kurzu nepresahuje hranicu 100 eur, platba za kurz sa uskutoční naraz v jednej platbe vo výške 100% celkovej ceny kurzu.

Pokiaľ si spotrebiteľ objedná kurz viac ako 7 pracovných dní pred termínom kurzu alebo cena kurzu presahuje hranicu 100 eur, výsledná cena kurzu sa skladá zo zálohy (depozitu) o ktorej bude spotrebiteľ informovaný potvrdzujúcim mailom a zostatkovej ceny. Depozit alebo celkovú sumu spotrebiteľ uhradí po potvrdení objednávky a výzve na zaplatenie, spotrebiteľ túto sumu uhradí poskytovateľovi najmenej 7 pracovných dní pred termínom kurzu.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade, keď spotrebiteľ objedná službu za cenu, ktorá bola zverejnená omylom v dôsledku chyby interného informačného systému poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to aj potom, čo spotrebiteľ obdržal potvrdzujúci e-mail o jeho objednávke. Poskytovateľ v takomto prípade spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti a to buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, ak je cena služby na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje reálnu cenu), pri cene služby chýba alebo je navyše jedna či viac číslic alebo zľava na službe presahuje viac ako 50%, bez toho aby bola služba súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehlásiť zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ:

  • došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu,
  • dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď je zľavový poukaz použitý na iný tovar, než pre ktorý bol určený, alebo je zľavový poukaz použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané, alebo je zľavový poukaz použitý na nákup, ktorý nedosahuje hodnotu minimálnej stanovenej ceny, alebo poskytovateľ zistí, že zľavový poukaz bol už v minulosti použitý.

V prípade, že poskytovateľ prehlási zmluvu za neplatne uzatvorenú, poskytovateľ riadne a bez zbytočného odkladu informuje spotrebiteľa a to buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. .

 

V. Objednávanie

Spotrebiteľovi je poskytnutá služba za cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s konečnou cenou služby. Účtovaná cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednanej služby. V prípade, že spotrebiteľ objednáva službu vo väčšom časovom predstihu (aspoň 7 pracovných dní pred konaním kurzu), bude prostredníctvom potvrdzovacieho mailu vyzvaný na zaplatenie depozitu za kurz.

Objednať službu je možné priamo na webovej stránke www.tca.sk.

Spotrebiteľ sa objednávkou zaväzuje zaplatiť platnú cenu za vybranú službu resp. služby, súhlasí s termínom uskutočnenia služby (kurzu), ktorý si vybral a záväzne potvrdzuje svoju osobnú účasť na tomto termíne. Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu termínu maximálne do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však aspoň 7 pracovných dní pred konaním kurzu a to prostredníctvom e-mailu. O zmenu termínu konkrétne objednanej služby možno požiadať maximálne raz.

Z dôvodu potreby presného počtu účastníkov na kurzoch, si poskytovateľ vyhradzuje právo nevyhovieť spotrebiteľovi v konkrétne navrhovanej zmene termínu, ktorú si určil spotrebiteľ. Poskytovateľ dá spotrebiteľovi na výber z niekoľkých voľných termínov, v závislosti od personálnej obsadenosti kurzov.

V prípade, ak spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 zákona zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom kurzu a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a zároveň si poskytovateľ vyžiada od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu mailu zasielanému zákazníkovi, ktorý potvrdzuje objednaný kurz. Formulár je zároveň voľne prístupný na stiahnutie na webovej stránke poskytovateľa www.tca.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nebudú požadované ani žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady ceny za službu, ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Peniaze za uplatnené odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V súlade s § 10 ods. 5 zákona, ak spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 zákona zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom kurzu a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada a poskytovateľ splní všetky svoje povinnosti stanovené v § 4 ods. 6 zákona, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch:

a) kedy spotrebiteľ nezaplatil plnú cenu v stanovenej lehote v súlade s článkom IV. a V.,

b) v prípadoch chybne zverejnenej ceny, pričom tento dôvod je bližšie opísaný v časti „IV. Ceny“,

c) ak sa preukaze že spotrebiteľ bol právoplatne odsúdený za násilný trestný čin alebo je členom organizácie potlačujúcej základné ľudské práva a slobody, prípadne prezentuje extrémistické názory.

V prípadoch, kedy dôjde k odôvodnenému odstúpeniu od zmluvy na strane poskytovateľa z dôvodu podľa písmena a) a c), poskytovateľ má právo na ponechanie depozitu, ktorý bol spotrebiteľom už uhradený, na pokrytie poskytovateľom už vynaložených nákladov.

Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zasielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adresu:

TCA - Tactical Combat Academy, s.r.o.

Námestie SNP 19

811 01 Bratislava

V prípadoch, ak sa spotrebiteľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť na konkrétnom termíne kurzu, ktorý si objednal a zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi už uplynula, avšak kurz ešte nebol uskutočnený a do termínu kurzu ostáva viac ako 5 kalendárnych dní, poskytovateľ umožňuje spotrebiteľovi: 

  • presunúť svoj termín kurzu na neskorší termín, pričom na náhradnom termíne je potrebné sa dohodnúť priamo s poskytovateľom, kvôli personálnej obsadenosti kurzov,
  • zaplatená cena sa prenesie do formy poukážky na ďalší kurz, ktorú bude môcť spotrebiteľ využiť v budúcnosti, alebo
  • sa zaplatená cena prenesie do formy kreditu, ktorý bude môcť spotrebiteľ využiť na nákup iných kurzov v budúcnosti.

Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi skutočnosť, že sa nemôže zúčastniť objednaného kurzu. Včasné neoznámenie tejto skutočnosti môže maž za následok nemožnosť vyhovenia požiadavkám spotrebiteľa na presunutie kurzu na iný termín.

V prípade, ak spotrebiteľ nevyužije vyššie uvedenú možnosť, neoznámi poskytovateľovi, že sa nemôže zúčastniť kurzu a na kurz sa nedostaví, stráca možnosť presunutia termínu kurzu a tiež aj prenesenia zaplatenej ceny do formy poukážky alebo do formy kreditu.

Ustanovenia o ďalších možnostiach spotrebiteľa v prípade, ak sa nemôže zúčastniť na kurze, sa nevzťahujú na prípady, kedy za nekonanie kurzu je zodpovedná vyššia moc. Za vyššiu moc je pre účely zmluvy a VOP považovaná každá udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, extrémne poveternostné a meteorologické javy, silné búrky, požiar, vojna, výbuch, štrajk, alebo iné nepredvídateľné udalosti. Za vyššiu moc nemožno považovať protiepidemiologické opatrenia účinné v čase konania kurzu alebo vládne opatrenia na území štátu alebo jeho hraniciach, slúžiace k zamedzeniu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, pričom v takomto prípade sa kurz automaticky presúva na ďalší (najbližší) možný termín.

 

VII.  Platobné podmienky

Poskytovateľ služby akceptuje platbu nasledovnými spôsobmi:

a) najmä vopred prevodom na účet,

b) priamym vkladom na účet,

c) hotovosťou (po dohode, platba však musí prebehnúť ešte pred uskutočnením konkrétneho kurzu).

 

VIII. Dodacie podmienky

Objednaná služba bude realizovaná v konkrétnom termíne, ktorý si spotrebiteľ záväzne zvolil pri zadaní objednávky.

V prípadoch nepriaznivých podmienok, ktoré majú charakter vyššej moci, sa kurz presúva na iný vhodný (najbližší) termín, resp. ak nie je možné kurz presunúť alebo by nebolo možné uskutočniť opakovanie takéhoto kurzu, kurz sa môže zrušiť úplne.

Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o potvrdení termínu a miesta zvoleného kurzu.

 

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 12. 3. 2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii služby.

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti poskytovateľa služby za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za chyby služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe

Spotrebiteľ má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

 

II. Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu možno uplatniť:

Elektronickou formou na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

Písomnou formou na: TCA - Tactical Combat Academy, s.r.o., Námestie SNP 19, Bratislava, 811 01

Ústnou formou: v čase a mieste poskytovania služby.

 

III. Postup pri uplatnení reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, u poskytovateľa služby. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je poskytovateľ služby povinný spísať so spotrebiteľom doklad o prijatí reklamácie.

Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o zaplatení služby. Poskytovateľ služby na uplatnenú reklamáciu spíše doklad o prijatí reklamácie, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie reklamovanej a vady okamžite, nakoľko s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

Spotrebiteľ je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie.

Pokiaľ spotrebiteľ preukáže podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v doklade o prijatí reklamácie uvedú.

Doklad o prijatí reklamácie podpíše poskytovateľ služby. Spotrebiteľ dostane kópiu dokladu o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby spotrebiteľ je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

IV. Stav reklamovanej služby

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služby v menšom rozsahu spôsobenom samotným spotrebiteľom alebo iným spotrebiteľom.

 

V. Spolupráca spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ ako účastník reklamačného konania je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod..

Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí spotrebiteľ umožniť poskytovateľovi služby, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 

VI. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, poskytovateľ služby je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.

Poskytovateľ služby môže na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky zaplatenej ceny služby, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.

Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie spotrebiteľa, je poskytovateľ služby povinný vydať doklad o vybavení reklamácie, v ktorom je okrem iného uvedený aj dátum a spôsob vybavenia reklamácie.

V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo podľa dohody poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je spotrebiteľ písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 12.3.2021 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na www.tca.sk

 

 

REKLAMAČNÝ KONTAKT

 

Kontakt, na ktorý je možné uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel:  Sro 

Vložka číslo:  151105/B

 

Obchodné meno: TCA - Tactical Combat Academy, s.r.o.

Sídlo: Podkerepušky 2688/58, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

IČO: 53 633 318

e-mail: info(at)tca.sk


O
Kontakt

O TCA

Taktický výcvik, semináre a školenia ako pre civilný sektor, tak aj pre sektor oficiálnych ozbrojených zložiek a kontraktorov. Kurzy streľby, sebeobrany, zvládanie krízových situácií, kurzy prežitia atď.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 905 728 903

info@tca.sk

Námestie SNP 19
811 01 Bratislava, Slovensko

POVEDALI O NÁS

Gojo T. o nás povedal
Bol som na kurze pištol 1. Veľmi dobrý, profesionálny prístup. Odporúčam každému, kto sa chce naučiť narábať so zbraňou.

Balázs K. o nás povedal
Vďaka, vďaka a vďaka. Niet k tomu cčo dodať. Prefektný prístup každému osobitne aj počas výcviku!!! Ani sám neviem, co som čakal, ale určite oveľa viac som dostal!!! (Y).