logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny

**U S M E R N E N I E **

obchodnej spoločnosti TCA - Tactical Combat Academy, s. r. o., so sídlom Podkerepušky 2688/58, 840 08 Bratislava, IČO: 53 633 318, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 151105/B o bezpečnostných a prevádzkových pravidlách pre streľbu na strelnici (ďalej len „Usmernenie“)

 1. Inštruktor streľby (ďalej len „riadiaci streľby“) organizuje a riadi činnosť streleckého kurzu na strelnici. Riadiaci streľby je vždy označený viditeľným označením „INŠTRUKTOR“. Jeho nariadenia a pokyny sú povinní všetci prítomní účastníci kurzu bezodkladne uposlúchnuť (ďalej len „účastníci“ resp. „účastník“). Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie podmienok streleckého kurzu, pravidiel a bezpečnostných zásad pred streľbou, počas streľby a po jej ukončení. Zároveň určuje presné miesta na strelnici pre jednotlivé úkony spojené so streľbou (miesto prevzatia a odovzdania zbrane, strelisko, miesto na vybitie zbrane a pod.).

 2. Pri návšteve strelnice musí každý účastník výcviku streľby absolvovať poučenie o týchto bezpečnostných a prevádzkových pravidlách. Na požiadanie sa musí každý preukázať buď platným zbrojným preukazom, alebo ak nie je jeho držiteľom, platným dokladom totožnosti. Výcviku streľby sa môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 rokov, vtedy však musí byť sprevádzaná osobou staršou ako 21 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (napr. rodiča, poručníka). Inak musí mať každý, kto sa chce zúčastniť výcviku streľby na strelnici, najmenej 18 rokov.

 3. Účastníci sú povinní dodržiavať všetky pokyny riadiaceho streľby. Účastník zodpovedá za vzniknutú škodu na majetku a/alebo zdraví v plnom rozsahu v prípade, ak poruší bezpečnostné a prevádzkové pravidlá uvedené v tomto Usmernení alebo vo vnútorných dokumentoch strelnice alebo neuposlúchne nariadenia a pokyny riadiaceho streľby.**

 4. Riadiaci streľby je povinný zamedziť prístup účastníka na strelnicu alebo nariadiť opustenie strelnice účastníkom, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky. Riadiaci streľby je zároveň oprávnený rozhodnúť o vylúčení účastníka z kurzu, ak bolo potrebné účastníkovi zamedziť prístup na strelnicu alebo bolo účastníkovi potrebné nariadiť opustenie strelnice. V prípade, ak účastník bude rozhodnutím riadiaceho streľby vylúčený z kurzu, nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu. Účastník, ktorý dôveryhodne preukáže, že v čase zamedzenia prístupu na strelnicu alebo v čase nariadeného opustenia strelnice nebol pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, má právo na vrátenie uhradenej ceny kurzu.

 5. Riadiaci streľby je oprávnený vylúčiť z účasti na streľbe na strelnici účastníka, ktorý nedodržiava toto Usmernenie. Predovšetkým vylúči účastníka, ktorý svojím konaním akokoľvek ohrozuje bezpečnosť prevádzky na strelnici. Za porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje najmä: keď strelcovi spadne zbraň, keď dôjde k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než na to vydá povel riadiaci streľby, mierenie mimo terčový priestor, nebezpečné zaobchádzanie so zbraňou, nerešpektovanie/neplnenie pokynov riadiaceho streľby. V prípade, ak účastník bude rozhodnutím riadiaceho streľby vylúčený z kurzu, nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu.

 6. Riadiaci streľby má právo rozhodnúť, ktorá zbraň alebo strelivo nespĺňa bezpečnostné požiadavky a má právo túto zbraň alebo strelivo vylúčiť zo strelieb.

 7. Ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel a zraneniu, príp. k inej mimoriadnej udalosti, je riadiaci streľby povinný ihneď prerušiť streľbu. Ďalej postupuje podľa príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov strelnice.

 8. Účastník je povinný so zbraňou zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou. Všetky zbrane musia byť mimo streleckého stanoviska vybité. Pred streľbou na určenom mieste je strelec (účastník) povinný presvedčiť sa, či nie je v nábojovej komore náboj. Po skončení, resp. po prerušení streľby na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave.

 9. Bezpečnostným stavom sa rozumie taký stav, keď je zo samočinnej, samonabíjacej, opakovacej zbrane vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna v nábojovom valci revolvera sa nenachádzajú náboje, valec je vyklopený, zbraň so sklopnou hlavňou je otvorená, nábojová komora je prázdna.

 10. Bez povolenia riadiaceho streľby nie je účastník oprávnený vystreliť. Streľba nasucho a cvičné mierenie sú možné len v čase, na miestach a spôsobom určeným riadiacim streľby.

 11. Zbraň sa nabíja výhradne na streleckom stanovisku alebo na mieste určenom riadiacim streľby, a to iba na pokyn riadiaceho streľby. Strelec musí byť pri nabíjaní otočený na svojom streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň zbrane má namierenú k terčom alebo do záchytného priestoru.

 12. Účastník môže s nabitou zbraňou mieriť len do bezpečného smeru, t. j. na terč nachádzajúci sa v stanovenej terčovej línii. Počas nabíjania, prebíjania, vybíjania, pri presune a mimo zamierenia do bezpečného smeru je zakázané držať prst na spúšti.

 13. Riadiaci streľby môže v záujme bezpečnosti kedykoľvek streľbu zastaviť. Po povele riadiaceho streľby „PAĽBU ZASTAVIŤ, STOP“ musia všetci účastníci okamžite zastaviť streľbu. Po povele „VYBIŤ ZBRAŇ – SAFETY Drill“ musia všetci strelci vybiť svoje zbrane a uviesť ich do bezpečnostného stavu (pozri bod 10.). Iba na povel riadiaceho streľby môže účastník v streľbe pokračovať.

 14. K terčom môže účastník ísť len na pokyn riadiaceho streľby.

 15. Keď účastník dostrieľa alebo má v úmysle fyzicky sa vzdialiť od streleckého stanoviska, musí zbraň vybiť, uviesť do bezpečnostného stavu a odovzdať riadiacemu streľby. Ak sa jedná o vlastnú zbraň účastníka je tento povinný zbraň vybiť a uviesť do bezpečnostného stavu.

 16. Cudzej zbrane je možné dotýkať sa len so súhlasom jej majiteľa alebo držiteľa.

 17. Poruchu svojej zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky riadiacemu streľby, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo – prst mimo spúšť, neotáčať sa so zbraňou, mieriť hlavňou na terč alebo do záchytného priestoru.

 18. V prípade poruchy je riadiaci streľby povinný zastaviť streľbu. Po overení či je ďalšie použitie zbrane bezpečné, môže riadiace streľby povoliť zbraň ďalej požívať.

 19. Na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, sú strelci povinní upozorniť riadiaceho streľby.

 20. Na strelnici je počas streľby zakázané akokoľvek rozptyľovať pozornosť ostatných účastníkov alebo iných strelcov.

 21. Na strelnici nie je vyhradený priestor pre divákov. Vodiť psy alebo iné domáce zvieratá je do priestorov strelnice zakázané.

 22. Účastníci sú povinní používať pomôcky na ochranu sluchu a zraku.

 23. Výcviku streľby sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za násilný trestný čin, alebo je členom extrémistickej organizácie alebo organizácie potláčajúcej základné ľudské práva a slobody.