logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny

INFORMÁCIE GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TCA – Tactical Combat Academy, s. r. o., so sídlom Podkerepušky 2688/58, 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 53 633 318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 151105/B (ďalej len "TCA"), týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť TCA.

 • Dotknutými osobami sú fyzické osoby – objednávatelia (vo VOP ako spotrebitelia) služieb spoločnosti TCA.

 • Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie služieb spoločnosťou TCA objednávateľovi a plnenie uzavretej zmluvy, na účely ochrany majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku a na marketingové účely. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb spoločnosťou TCA je:

  • plnenie zmluvy medzi TCA a Dotknutou osobou,
  • oprávnené záujmy spoločnosti TCA, ktorými sú ochrana majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku, uplatňovanie nárokov v prípade spôsobenia škody na majetku, živote alebo zdraví a marketingové aktivity spoločnosti TCA (informovanie o novinkách, akciách, zľavách a pod.).
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti TCA prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

 • Spoločnosť TCA spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a 5 rokov po jeho ukončení.

 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk, podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 • Osobné údaje sú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu ako príjemcovi, ktorý osobné údaje ďalej nespracúva. Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Osobné údaje Dotknutej osoby nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu a nie je zamýšľaný ich prenos do tretej krajiny