logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny

Štatút Instagram súťaže

Vianočná súťaž o darčekové poukazy“

(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

  1. Vyhlasovateľ: TCA – Tactical Combat Academy, s. r. o. Podkerepušky 2688/58 840 08 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

  2. Termín realizácie Súťaže: 11. 12. 2022 – 23. 12. 2022 (ďalej len „Termín Súťaže“)

  3. Účasť na Súťaži a jej podmienky: Súťaž sa uskutoční na užívateľskom účte TCA https://www.instagram.com/tacticalcombatacademy/ (ďalej len “Sociálna sieť TCA”) na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Sociálna sieť“). Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba s aktívnym používateľským účtom na Sociálnej sieti (ďalej len „Účastník Súťaže“) v súlade s podmienkami používania Socialnej siete, ktorá vloží k súťažnému príspevku uverejnenom na Sociálnej sieti TCA v Termíne Súťaže komentár, ktorý bude spĺňať zadanie: 🎅 VIANOČNÁ SÚŤAŽ o darčekové poukazy na naše kurzy 🎁 Vyhraj jeden z troch poukazov na základné kurzy podľa vlastného výberu (Krátka 1, alebo Dlhá 1 so všetkým v cene) 🔫 🎄 daj srdiečko pod tento príspevok 🎄 sleduj @tca 🎄 označ v komentári kamaráta/kamarátku, ktorému sa budú naše kurzy páčiť 😉 Zapojiť sa môžeš viackrát, ale vždy označ iných kamošov 🤙 Súťaž potrvá až do 23/12/2022, kedy vyhlásime víťazov na našom Instagramovom profile 🎊 Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k platforme Instagram ☝ #tca #tacticalcombatacademy #learntoprotect #iwillstandmyground_sb #vianoce #sutaz #vianocnasutaz #followsellierandbellot #sellierbellot #sellierandbellot #sellierbellotfamily #worldsoldestammunitionmaker #ammo #rifleammo #pewpew #shootingrange #shootingtraining #rifle #tactical #tacticallife #homedefense #letthebrassrain #battletested #battletestedgear #whack #sutaz

  4. Výhra: Výhrou v Súťaži (ďalej len „Výhra“) je 3x darčekový poukaz na jeden z našich základných kurzovPištoľ 1 alebo Puška 1

  5. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania Výhry: Výherca bude Bankou o Výhre informovaný najneskôr dňa 23. 12. 2022 a to zaslaním správy z Sociálnej siete TCA na používateľský účet Sociálnej siete výhercu (ďalej len „Správa TCA“), prostredníctvom ktorého sa výherca zapojil do Súťaže. Správou TCA bude výherca požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov na účely zabezpečenia doručenia Výhry výhercovi. Výhra bude výhercovi odovzdaná elektronicky, zaslaním správy zo Sociálnej siete TCA na používateľský účet Sociálnej siete výhercu. Pokiaľ výherca neodpovie prostredníctvom svojej Sociálnej siete TCA na Správu TCA do 48 hodín odo dňa jej zaslania, bude na miesto výhercu spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže, vyžrebovaný ďalší Účastník Súťaže, ktorý sa tým stane výhercom.

  6. Vylúčenie zo Súťaže: Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s TCA Ak sa preukáže, že výherca porušil podmienky Sociálnej siete, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu Súťaže a/alebo koná v rozpore s dobrými mravmi a/alebo platnými právnymi predpismi, Výhra sa tejto osobe neodovzdá a za výhercu na jej miesto bude vylosovaný iný Účastník Súťaže. TCA si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť zo Súťaže osoby, ktoré nespĺňajú všetky predpoklady a/alebo podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú predpoklady a podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

  7. Zdanenie Výhier Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu, alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu. TCA ako vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu Výhry. Výherca má následne povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej výhry prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem z výhry dosiahol.

  8. Ochrana osobných údajov: Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je TCA v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len „ZoOOÚ“] a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (email, telefónne číslo) potrebných výlučne na posúdenie splnenia podmienok Súťaže a na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia termínu konania Súťaže.

  9. Záverečné ustanovenia: Ak Účastník Súťaže nesplní riadne a včas všetky Podmienky Súťaže, nemá nárok na odovzdanie Výhry a bude zo Súťaže vylúčený. TCA nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže, ani Výhru nie je právny nárok. TCA má právo Výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. Účasť v Súťaži ako aj Výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva. TCA si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút a podmienky v ňom obsiahnuté, a to prostredníctvom zverejnenia konsolidovaného znenia Štatútu na Internetovej stránke TCA. TCA si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. V prípade rozporu propagačných materiálov so Štatútom má prednosť tento Štatút. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže, alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví súťažiaci a TCA zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade Štatútu je oprávnený riešiť výlučne TCA. Tento Štatút je zverejnený na Internetovej stránke TCA a dátum účinnosti tohto Štatútu je 11.12. 2022.