logo tca
Ponuka kurzov
KURZY PIŠTOĽ
SK
AT
DE
UK
OVERIŤ POUKAZ
giftcard icon
Košík je prázdny
Použitie legálne držanej zbrane

Použitie legálne držanej zbrane

Viete ako sa máte zachovať v prípade použitia Vašej legálne držanej strelnej zbrane za účelom ochrany života, zdravia alebo majetku? Nie? Prejdeme si spolu takúto situáciu krok za krokom tak, aby ste sa vyhli možnému sankcionovaniu, prípadne trestnoprávnej zodpovednosti.

Každý jeden majiteľ zbrojného preukazu a strelnej zbrane by mal byť pripravený na to, že sa môže dostať do situácie, kedy bude nevyhnutné jeho zbraň použiť okrem strelnice, či poľovačky aj na ochranu života, zdravia, či majetku. Samotné použitie strelnej zbrane by možno až takým problémom nebolo, ale ako dosiahnuť to, aby ste po použití strelnej zbrane neboli v pozícii obvineného len preto, že ste nesprávne vyhodnotili situáciu, či urobili chyby po použití zbrane, ktorým sa dalo vyhnúť?

Spoločnosť TCA Vám na svojich kurzoch nutnej obrany a krajnej núdze v praxi vysvetľuje teoretické možnosti použitia strelnej zbrane tak, aby ste sa vyhli trestnoprávnej zodpovednosti a zbraň použili tak, ako si vyžaduje Trestný zákon v ustanoveniach upravujúcich tzv. okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Vedieť teoreticky posúdiť situáciu, ktorá môže nastať a podľa toho sa rozhodnúť, ako konať, je však vždy len polovica „úspechu“. Veľmi dôležitými krokmi sú samozrejme aj tie, ktoré nastanú po samotnom použití strelnej zbrane. Je mnoho otázok, na ktoré musíte po použití zbrane poznať odpoveď a medzi tieto jednoznačne patrí to, čo urobiť po použití strelnej zbrane ako prvé, či a ako zachraňovať život a zdravie osoby, voči ktorej sme zbraň použili, komu ako prvému zavolať, či zbraň vybíjať, či odohnať ľudí, ktorí sa na mieste „zhrkli“, či mám právo osobu voči ktorej som zakročoval aj nejako zadržať a rôzne iné.

Skúsime si teraz prejsť povinnosti strelca, resp. osoby, ktorá použije strelnú zbraň v súlade s ustanoveniami Trestného zákona, ktoré hovoria o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu a pripraviť si de facto krízový scenár, ktorý by ste mali dobre ovládať.

Ako prvé je nevyhnutné presvedčiť sa, či osoba voči ktorej ste zbraň použili žije a ak áno, v akom je stave. Nezabúdajte, že už len samotné uloženie osoby do stabilizovanej polohy je možné považovať za vašu aktivitu smerujúcu k poskytnutiu prvej pomoci, nakoľko nie všetci sú schopní pozerať sa na v skutočnosti krvácajúce rany, či striekajúcu krv, aj napriek tomu, že pri skúške odbornej spôsobilosti na získanie zbrojeného preukazu ste teoreticky všetky otázky týkajúce sa zdravotníckej pomoci ovládali. Nie ste povinní vykonávať také úkony v súvislosti so záchranou života a zdravia, pri ktorých by ste mohli byť na zdraví ohrozený aj Vy sám, nakoľko nepoznáte zdravotný stav osoby, voči ktorej ste zakročili. Máme tým na mysli dýchanie z úst do úst, či priamy kontakt s otvorenou krvácajúcou ranou. Najdôležitejšie je, že akonáhle Vám to situácia umožní a presvedčíte sa, že osoba, ktorá zostala po použití Vašej zbrane zranená nemá na dosah strelnú, či inú zbraň, ktorou by Vás alebo iné osoby ešte mohla ohroziť, zavolajte čo najskôr na linku 155, kde s čo najväčšou rozvahou uvediete, kto ste, kde sa nachádzate, k čomu v stručnosti došlo (použitiu strelnej zbrane voči inej osobe) a samozrejme stav, v akom sa zasiahnutá osoba nachádza. Už samotný fakt, že sa skontaktujete so záchranárskou linkou je možné považovať za Váš úmysel poskytnúť zasiahnutej osobe nevyhnutnú prvú pomoc, ku ktorej Vás bude pracovník linky 155 viesť až do príchodu záchranárov na miesto udalosti.

Po tom, čo sa Vám podarí vykonať základné kroky smerujúce k záchrane života a zdravia osoby, voči ktorej ste zakročili a voči ktorej ste použili strelnú zbraň je z viacerých dôvodov nevyhnutné kontaktovať na čísle 158 políciu. Obe linky, teda číslo 155 aj číslo 158 sú linky, kde sa hovory nahrávajú a táto skutočnosť môže byť pre Vás v prípadnom trestnom konaní, ktoré môže nasledovať, veľmi dôležitým faktorom. Volať policajtov Vám okrem iného ukladá aj § 28 ods. 1 písm. j) Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, kde je uvedené, že každé použitie strelnej zbrane v prípade nutnej obrany, krajnej núdze, či streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov ste povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru. Okrem tejto povinnosti je však veľmi dôležité kontaktovať políciu pokiaľ možno skôr ako iné osoby, ktoré len počuli výstrely, či videli ako niekto po výstrele padá na zem a policajné hliadky, ktoré budú vysielané na miesto oznámenej udalosti budú voči Vám zakročovať ako voči ozbrojenému strelcovi bez vedomia okolností, za ktorých ste zbraň použili. Preto je aj bez ohľadu na povinnosť vyplývajúcu z § 28 ods. 1 písm. j) Zákona č. 190/2003 Z. z. lepšie, ak budete Vy ten, kto na polícii oznámi okolnosti, miesto a následky použitia strelnej zbrane. Nezabudnite, že pri príchode policajnej hliadky na miesto udalosti je lepšie, ak nebudete so zbraňou manipulovať v rukách, ale zbraň buď odložíte do púzdra, alebo položíte na zem a s rukami tak, aby na Vás policajti pri ich príchode videli, počkáte na to, kedy sa presvedčia, že pri sebe nemáte ďalšiu zbraň, ktorou by ste mohli ohroziť bezpečnosť vykonania ich zákroku. V podstate od momentu, kedy sa policajti dostavia na miesto použitia strelnej zbrane, je už situácia v ich riešení a Vy nezabúdajte, že v zmysle § 34 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 a oprávnení podľa osobitných predpisov. V ľudskej reči povedané, že je lepšie, ak budete poslúchať výzvy príslušníka policajného zboru a nebudete na mieste komentovať zbytočne oprávnenosť, či neoprávnenosť požiadaviek policajta. Zapamätajte si, že čas na podanie sťažnosti voči konaniu policajta Vám určite nikto nezoberie a budete mať čas žiadať prešetrenie postupu policajta.

Čo okrem privolania lekárskej prvej pomoci a polície ešte na mieste použitia strelnej zbrane robiť a čo naopak nie?

Určite je pre Vás veľmi pozitívne, ak sa Vám podarí zabezpečiť prítomnosť osôb, ktoré boli svedkami celej udalosti, ktorá predchádzala použitiu strelnej zbrane ako aj samotnému použitiu zbrane, prípadne aj svedkov, ktorí videli čo i len časť z celého deja. Tieto svedecké výpovede sa môžu v trestnom konaní prejaviť ako jazýček na pomyselných váhach spravodlivosti vo Váš prospech.

Určite neurobte to, že do príchodu polície, či záchranárov budete upratovať miesto použitia zbrane a to aj za predpokladu, že by ste zbraň použili Vo vašom obydlí a za neporiadok v ňom by ste sa mohli trochu hanbiť. Pre správne posúdenie celej situácie je nevyhnutné, aby Vašim tvrdeniam zodpovedali aj stopy zaistené na mieste činu a tak nepremiestňujte ani nábojnice, ani nábytok, práve naopak, snažte sa urobiť maximum preto, aby ste zabezpečili miesto v stave, v akom bolo v čase použitia zbrane.

Umývanie rúk tiež nie je vhodné, nakoľko pre políciu je dôležitým dôkazom aj to, či sa na Vašich rukách nachádzajú tzv. povýstrelové splodiny, ktoré by ste si mohli umývaním rúk znehodnotiť a tak sťažiť dokazovanie. No a tak isto, ako pri dopravnej nehode, nikdy nesiahajte po alkohole, či nejakých upokojujúcich liekoch, nakoľko polícia je povinná zistiť v akom stave ste so strelnou zbraňou manipulovali a či ste konali v súlade s § 28 Zákona č. 190/2003 Z. z., teda, či ste nemanipulovali so strelnou zbraňou pod vplyvom alkoholu, omamných, či psychotropných látok.

Ako už asi všetci viete, keďže predpokladáme, že ste držiteľmi zbrojného preukazu, orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona č. 190/2003 Z. z. je príslušník policajného zboru, čiže len príslušníci policajného zboru sú oprávnení podrobiť Vás v súvislosti s použitím strelnej zbrane dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu.

Strelná zbraň, ktorú ste pri ochrane života, zdravia, či majetku použili môže byť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj bude v zmysle § 89 ods. 1 Trestného poriadku zaistená. Vyzvať Vás k vydaniu veci, ktorá je nevyhnutná pre trestné konanie môže v trestnom konaní policajt, prokurátor, prípadne súd, pričom v prípade, že výzvu na tzv. dobrovoľné vydanie veci dôležitej pre trestné konanie nebude akceptovať, existuje v zmysle § 91 Trestného poriadku právo Vám ju odňať.

A ako to je vlastne s Vašou povinnosťou vypovedať pred policajtom, či prokurátorom? V prípade prebiehajúceho trestného stíhania má svedok právo, ktoré mu vyplýva z § 130 ods. 2 Trestného poriadku, odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Pre policajta platí, že je povinný Vás o tomto Vašom práve odmietnuť vypovedať poučiť v trestnom konaní. Obdobné platí aj v prípade, že ešte neprebieha trestné konanie, ale policajt koná na základe práv, ktoré mu vyplývajú z § 17 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, teda od Vás žiada podanie vysvetlenia v zmysle § 17 ods. 1 Zákona č. 171/1993 Z. z. žiada po poskytnutie informácií v zmysle § 17a Zákona č. 171/1993 Z. z., čiže vždy by ste mali byť poučený o tom, že máte právo odmietnuť poskytnúť informácie, či vysvetlenie, ak by ste tým porušili zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a neboli ste od tejto povinnosti oslobodený.

Je ale úplne prirodzené, že nie každý si dokáže zapamätať podstatné a dôležité ustanovenia Trestného poriadku, či iných zákonných noriem, čo Vám môže v rozhodujúcej chvíli výrazne poškodiť a preto Vám odporúčame, aby ste konali až po porade s advokátom, prípadne pri svojom výsluchu žiadali jeho prítomnosť, samozrejme v závislosti od Vášho procesného postavenia.

Čo ak by sme si však prestavili situáciu, že na odvrátenie priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku postačilo len to, že ste použili hrozbu Vašou strelnou zbraňou a Váš protivník by bezprostredne po spáchaní trestného činu chcel z miesta uniknúť. Je toto situácia, kedy môžete použiť strelnú zbraň voči tejto unikajúcej osobe? S poukazom na § 25 ods. 2 Trestného zákona Vám v takomto prípade v žiadnom prípade neodporúčame použiť strelnú zbraň na zabránenie úniku páchateľa z miesta spáchania trestného činu, nakoľko uvedené konanie by už nebolo možné kvalifikovať ako konanie v súlade s ustanovením § 25 Trestného zákona v medziach nutnej obrany. Trestný poriadok v takýchto prípadoch v zmysle § 85 ods. 2 priznáva komukoľvek, teda aj civilným osobám, právo obmedziť osobnú slobodu tomu, kto bol pristihnutý pri trestnom čine, či bezprostredne po ňom, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Každý je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy. Pod právom obmedzenia osobnej slobody je však nutné chápať možnosť takúto osobu spútať, uzamknúť v nejakom priestore, priľahnúť, či dokonca použiť hrozbu použitia strelnej zbrane, ktorú však použiť nesmiete do doby, kedy by unikajúca osoba nezačala aktívne konať proti Vám, čím by ste sa opäť dostali do situácie, ktorá by bola môcť byť z Vašej strany posudzovaná ako nutná obrana.

Ideálny recept na použitie zbrane de facto neexistuje, keďže okolnosti, ktoré život prinesie sa nám nikdy nepodarí zovšeobecniť. Môžete však urobiť maximum preto, aby ste predišli nepríjemnostiam v súvislosti s použitím Vašej legálne držanej strelnej zbrane a k tomu Vám spoločnosť TCA bude aj naďalej pomáhať.

Basic

Kurz:
Základy Dronového Lietania

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 2 dni
Cena: 340
Basic

Puška 1:
Základná manipulácia

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Účasť na kurze je možná aj bez zbrojného preukazu
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 59
Basic

Kurz:
Príprava na zbrojný preukaz

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 59

Podobné články

OSTRÉ ČLÁNKY A ROZHOVORY ZO SVETA TCA
Ako získať zbrojný preukaz
Ako získať zbrojný preukaz
Zaujímavosti, 10.4. 2022

Nauč sa, čo potrebuješ na získanie zbrojneho preukazu pod dohľadom odborníka z TCA. Priprav sa na skúšku odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz s odborníkmi z TCA.

Oprávnené použitie zbrane
Oprávnené použitie zbrane
Zaujímavosti, 15.4. 2022

Oprávnené použitie zbrane - aké sú nevyhnutné podmienky oprávneného použitia zbrane v zmysle § 26 ods. 2 Trestného zákona.

Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 5.4. 2022

Kedy, za akých okolností, na akú dlhú dobu Vám môže policajt zaistiť Vami legálne držanú strelnú zbraň a na čo si dať pozor?

SOCIÁLNE SIETE NA KTORÝCH SME AKTÍVNI

ZARUČENE REÁLNY OBSAH PRIAMO Z KURZOV TCA