logo tca
Ponuka Kurzov
SK
AT
DE
UK
UPLATNIŤ POUKAZ
giftcard icon
Ako získať zbrojný preukaz

Ako získať zbrojný preukaz

O zbrojný preukaz môže požiadať každý bezúhonný občan SR, ale i cudzinec, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt. V širšom slova zmysle ide o to, že bezúhonná je tá osoba, ktorá nebola v minulosti odsúdená za trestný čin, prípadne sa nedopustila žiadnych priestupkov, t. j. spĺňa podmienku „čistého registra trestov“. Avšak aj odsúdená osoba sa znovu môže stať bezúhonnou, a to prostredníctvom zahladenia odsúdenia.

Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu sa podáva v mieste trvalého alebo prechodného pobytu na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, oddelenie dokladov, na úseku zbraní a streliva

Za miesto pobytu sa nepovažuje pobyt na miestnom úrade príslušnej obce (tzv. "bezdomovci" , alebo pobyt v záhradnej chatke). O zbrojný preukaz môže požiadať občan po dovŕšení 21. roku života, pre výkon práva poľovného od osemnásť rokov, športoví strelci už od 15 roku života so súhlasom zákonného zástupcu. K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu občan prikladá 2 fotografie veľkosti ( 3 x 3,5 cm), a lekársky posudok od praktického alebo všeobecného lekára, psychologický posudok . Z praktického dôvodu je potrebné začať u psychológa a potom zájsť za praktickým lekárom. Posudok od psychológa a praktického lekára nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako 3 mesiace. V žiadosti občan zároveň uvádza odôvodnenie žiadosti vydania zbrojného preukazu.

V prípade žiadosti o vydanie zbrojného preukazu na oprávnenie nosiť zbraň a strelivo teda skupiny A je nutné žiadosť náležite zdôvodniť, doložiť výpis z obchodného registra, živnostenského listu, v prípade ak v minulosti bol občan obeťou trestného činu, doklad, resp. potvrdenie o podaní trestného oznámenia (poškodenie majetku, krádež majetku, pripadne obeť násilia.....) Na príslušnom Okresnom riaditeľstve PZ - oddelenie dokladov, úsek zbraní a streliva Vám určite radi poradia, čo je dôležité. V prípade ak občan žiada o zbrojný preukaz pre výkon zamestnania je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa, s textom, ktorý uvádza, že občan je zamestnancom danej spoločnosti a zbrojný preukaz potrebuje pre výkon zamestnania (pracovníci SBS, pracovníci MsP, obecná polícia, člen lesnej a poľovnej stráže....). Ak občan žiada o vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely, predkladá k nahliadnutiu platný poľovný lístok a vysvedčenie o doplnkovej skúške z poľovníctva. V prípade žiadosti o vydanie zbrojného preukazu pre výkon športovej streľby doloží občan o. i. potvrdenie športovo streleckej organizácií o členstve takouto je samozrejme aj športový strelecký klub TCA .

Občan si môže podať žiadosť o zbrojný preukaz, v ktorom uvedie viacero skupín (napr. A - nosenie zbrane, D - výkon práva poľovného, E - športová streľba....) No samozrejme musí oprávnenia o ktoré žiada odôvodniť a listinne náležite doložiť. Súčasťou žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je i správny poplatok. Správny poplatok tzv. kolok si občan zakúpi v automate, ktorý sa nachádza na každom oddelení dokladov okrem BA III . Sú však výnimky, kedy je občan od správneho poplatku oslobodený (výnimky sú uvedené v zákone o správnych poplatkoch). Väčšinou sa jedná o vojakov alebo bývalých príslušníkov policajného zboru ktorí odslúžili náležitý počet rokov. Aktuálny cenník poplatkov nájdete aj v priloženom linku nižšie pod článkom .

Základné informácie je možné získať i na stránke ministerstva (stránkové hodiny, tel. kontakt, adresa sídla príslušného oddelenia a pod.)

Skúška odbornej spôsobilosti

Súčasťou získania zbrojného preukazu je aj skúška odbornej spôsobilosti ktorá prebieha nasledovne . Občan, ktorý si podá žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a úspešne absolvuje správne konanie týkajúce sa odôvodnenia a preukázania potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo, ( vyššie ) a po preverení jeho bezúhonnosti a spoľahlivosti bude následne pozvaný na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorou žiadateľ preukazuje teoretické a praktické schopnosti potrebné k držaniu alebo noseniu zbrane a streliva.

Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva v teoretickej časti z vedomostí zo zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a vybraných ustanovení Trestného zákona č.300/2005 Z.z. Trestného poriadku zákon č.301/2005 Z.z, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Taktiež poskytovanie prvej pomoci pri strelných poraneniach.

V ďalšej časti je to konštrukcia zbraní a streliva, hlavné časti zbrane. Praktickou časťou skúšky odbornej spôsobilosti je bezpečná manipulácia so zbraňou, vybitie zbrane, pomenovanie hlavných častí zbrane.

Občan je o skúške odbornej spôsobilosti informovaný 14 dní pred termínom skúšky. Skúška je formou ústnej odpovede. Na začiatku skúšky komisia preverí totožnosť žiadateľa. Následne si žiadateľ náhodným výberom vyberie otázky týkajúce sa teoretickej a praktickej skúšky. Čísla otázok nadiktuje skúšobnej komisii a následne ma cca 20 min na prípravu. Samozrejme si žiadateľ môže robiť poznámky, ktoré použije pri odpovedi. Ak je žiadateľ pripravený k vykonaniu skúšky, môže odpovedať. Pred skúšobnou komisiou prečíta zadanie otázky a následne odpovie. Po zodpovední všetkých otázok, ktoré si žiadateľ vybral je žiadateľovi oznámený výsledok skúšky, ktorý zároveň podpíše v zápisnici o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti. Počas skúšky môžu byť žiadateľovi položené doplňujúce otázky od členov skúšobnej komisie. Na skúškach sa odporúča odpovedať stručne a vecne k danej otázke V prípade ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti vyhovie, je mu oznámené, kedy si môže prísť prevziať zbrojný preukaz.

Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti nevyhovie, je mu oznámené, že v prípade ak má záujem o opravnú skúšku, o túto musí požiadať písomne a to do 60 dní od vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, na ktorej nevyhovel. Ak si žiadateľ nepodá v stanovenom termíne žiadosť opravnú skúšku, konanie vo veci žiadosti o vydanie zbrojného preukazu bude zastavené a proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie.

Tematikou získania a prípravy na získanie zbrojného preukazu ako aj na skúšku odbornej spôsobilosti sa zaoberá aj kurz TCA Príprava na zbrojný preukaz a kurz Nutná obrana v praxi kde sa podrobne rozoberajú judikáty súdov v prípadoch použitia zbraní k ochrane osoby a majetku .

Skúška odbornej spôsobilosti je spoplatňovaná podľa zákona o správnych poplatkoch.

Basic

Kurz:
Príprava na zbrojný preukaz

  • Úroveň kurzu: BASIC
  • Dĺžka trvania kurzu: 3 hodiny
  • Kurzu sa nesmie zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov
Cena: 49

Podobné články

OSTRÉ ČLÁNKY A ROZHOVORY ZO SVETA TCA
 Najdôležitejšie zo schválenej novely č. 190/2003 o zbraniach a strelive
Najdôležitejšie zo schválenej novely č. 190/2003 o zbraniach a strelive
Zaujímavosti, 9.4. 2022

Nedávno schválená Novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive nadobúda účinnosť od 1. februára 2022.

Krajná núdza
Krajná núdza
Zaujímavosti, 13.4. 2022

Priblížime vám pojem, ktorý je pre väčšinu z vás minimálne z počutia známy a to krajná núdza. Mnohí z Vás sa so samotným pojmom krajná núdza stretli už určite mnohokrát.

Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaistenie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 5.4. 2022

Kedy, za akých okolností, na akú dlhú dobu Vám môže policajt zaistiť Vami legálne držanú strelnú zbraň a na čo si dať pozor?

Použitie legálne držanej zbrane
Použitie legálne držanej zbrane
Zaujímavosti, 14.4. 2022

Viete ako sa máte zachovať v prípade použitia Vašej legálne držanej strelnej zbrane za účelom ochrany života, zdravia alebo majetku?

SOCIÁLNE SIETE NA KTORÝCH SME AKTÍVNI

ZARUČENE REÁLNY OBSAH PRIAMO Z KURZOV TCA